Nawigacja

Kadra Historia Statut szkoły Dzwonki Regulamin Rady Rodziców Regulamin Samorządu Uczniowskiego Regulamin Rekrutacji Harmonogram zebrań w roku szkolnym 2015/2016 Zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole Regulamin przyznawania pomocy materialnej i stypendium naukowego Regulamin Rady Pedagogicznej CIX LO w Warszawie Regulamin Rzecznika Praw Ucznia Klasa o kierunku ratownictwo medyczne i promocja zdrowia

Regulamin przyznawania pomocy materialnej i stypendium naukowego

 1. Formy pomocy materialnej przyznawanej uczniom CIX L.O:
  1. stypendium szkolne
  2. zasiłek szkolny
  3. stypendium naukowe.
 2. Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny znajdują się u pedagoga szkolnego.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, wraz z niezbędnymi zaświadczeniami, składają rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń do dnia 15 września danego roku szkolnego. Ważna jest data wpłynięcia wniosku do sekretariatu szkoły.
 4. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawane są w formie rzeczowej, a nie pieniężnej. Obowiązuje więc przedłożenie stosownej faktury wystawionej na nazwisko ucznia.
 5. Zasady przyznawania stypendium szkolnego:
  1. stypendium szkolne może otrzymać uczeń pochodzący z rodziny, której miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r.  poz. 182, z późniejszymi zmianami). Kwota przyznawanego stypendium jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami.
  2. za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  3. wysokość przychodów powinna być potwierdzona zaświadczeniem z zakładu pracy o wysokości zarobków, wysokości dochodów z innych źródeł, umów zleceń, umów o dzieło, darowizn,
  4. osoby bezrobotne powinny przedłożyć zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego,
  5. jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przedkłada zaświadczenie o korzystaniu z takich świadczeń,
  6. stypendium szkolne przyznawane jest na okres od września do czerwca danego roku szkolnego,
  7. wysokość miesięcznej kwoty stypendium szkolnego zależy od dochodu na osobę w rodzinie,
  8. stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.
 6. Zasady przyznawania zasiłku szkolnego:
  1. zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo, z powodu zdarzenia losowego, w trudnej sytuacji materialnej,
  2. o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia,
  3. ubiegający się o zasiłek szkolny powinien przedłożyć stosowne zaświadczenie, o wysokości dochodów rodziny, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, z późniejszymi zmianami).
  4. wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz.182, z późniejszymi zmianami).Kwota przyznawanego zasiłku jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 7. Zasady przyznawania stypendium naukowego:
  1. stypendium naukowe przyznawane jest jednorazowo po zakończeniu każdego semestru,
  2. do stypendium kwalifikuje się uczeń, który uzyskał średnią ocen semestralnych wyższą niż 4,0  i co najmniej dobrą ocenę zachowania. O wysokości średniej ocen decyduje Rada Pedagogiczna.

 

 

 


Wiadomości

Kontakt

 • CIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej
  ul.Warchałowskiego 4
  02-776 Warszawa
  NIP 951-19-54-030
 • 022 643 57 56

Galeria