Nawigacja


KONTO BANKOWE:

RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ

NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351

 

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

I.          PODSTAWA PRAWNA

Rada Rodziców przy CIX Liceum Ogólnokształcącym działa w oparciu o:

1.     Ustawę o systemie oświaty z dnia 7. 09. 1991 r. (Dz.U.Nr 95 poz.425 z późniejszymi zmianami) i wydane do niej przepisy wykonawcze.

2.     Statut CIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej.

II.       ZADANIA RADY RODZICÓW

Zadaniem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do wspierania statutowej działalności szkoły, a w szczególności:

1.     Występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami w sprawach dotyczących działalności szkoły.

2.     Organizowanie form udziału rodziców w realizacji celów i zadań szkoły.

3.     Rozstrzyganie lub przekazywanie do wyższej instancji spraw spornych pomiędzy:

o    nauczycielami reprezentowanymi przez Radę Pedagogiczną,

o    uczniami reprezentowanymi przez Samorząd Uczniowski,

o    rodzicami reprezentowanymi przez Radę Rodziców lub Rady Klasowe Rodziców.

4.     Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.

5.     Opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora szkoły.

6.     Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania statutowej działalności szkoły z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

7.   Podejmowanie decyzji wydatkowania funduszy.

8.   Współorganizowanie imprez szkolnych.

9.   Wyposażanie apteczek szkolnych w zakresie środków podstawowej pomocy medycznej.

10.Opinię dotyczącą programów: wychowawczego i profilaktyki, Rada Rodziców powinna przedstawić w ciągu tygodnia od przekazania tych dokumentów przez Radę Pedagogiczną. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyskaporozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez Dyrektora szkoły obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

11.Opinię dotyczącą planu finansowego szkoły Rada Rodziców przedstawia w ciągu tygodnia od przedłożenia jej przez Dyrektora.

12. Rada Rodziców może otworzyć konto bankowe.

III.   ZASADY TWORZENIA RAD KLASOWYCH I RADY RODZICÓW

1.     Dla zapewnienia współdziałania rodziców i szkoły, w szczególności zaś udziału rodziców w realizacji zadań określonych przez Statut szkoły, tworzy się:

a.     w każdej klasie - Radę Klasową rodziców,

b.     w szkole - Radę Rodziców, w skład której wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów wszystkich klas, wybrani do Rad Klasowych.

2.   Wybór Rad Klasowych:

a.   w ciągu pierwszego miesiąca roku szkolnego, na ogólnym zebraniu, rodzice każdej klasy wybierają spośród siebie Radę Klasową,

b.   Rada Klasowa składa się z 2 – 3 członków,

c.   tryb zgłaszania kandydatów, ich liczbę, sposób przeprowadzenia głosowania ustalają rodzice obecni na zebraniu,

d.   członek ustępującej Rady Klasowej może być wybrany w następnej kadencji,

e.   kandydować do Rady Klasowej może także osoba nieobecna na zebraniu, jeżeli złożyła wcześniej pisemną zgodę na kandydowanie,

f.   kadencja Rady Klasowej trwa jeden rok,

g.   Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie o prowadzeniu protokołów swych zebrań i uchwał.

3.   Wybór Prezydium Rady Rodziców:

a.     Przewodniczący ustępującego Prezydium Rady Rodziców, w czasie nie dłuższym niż miesiąc po odbyciu klasowych zebrań, na których dokonano wyboru Rad Klasowych, zwołuje pierwsze w nowej kadencji zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców, w którym uczestniczą elektorzy - członkowie Rad Klasowych,

b.     Przewodniczący przedstawia na zebraniu sprawozdanie za ubiegły rok szkolny, następnie odbywa się głosowanie nad uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium,

c.     na zebraniu członkowie Rady Rodziców wybierają spośród siebie 10-osobowe Prezydium na nową kadencję:

o    przewodniczącego,

o    dwóch wiceprzewodniczących,

o    sekretarza,

o    skarbnika,

o    2 – 3 - osobową Komisję Rewizyjną,

o    2 – 3 członków,

d.     głosowanie (zatwierdzenie kandydatów) odbywa się w sposób jawny - przez podniesienie ręki, większością głosów,

e.   członek ustępującego Prezydium może być wybrany w następnej kadencji.

4.   Kadencja Prezydium Rady trwa jeden rok, z możliwością dokonywania zmian w jego składzie.

5.   Działalnością Rady Rodziców kieruje jej przewodniczący.

6.   Rada Rodziców, działając z upoważnienia ogółu rodziców uczniów szkoły, uchwala regulamin swojej działalności.

7.   Do wykonania określonych zadań, Prezydium może tworzyć stałe lub doraźne zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady lub innych rodziców.

8.   Odwołanie członka Rady Klasowej lub członka Prezydium Rady Rodziców następuje w przypadku:

a.     ukończenia przez dziecko szkoły,

b.     złożenia przez zainteresowanego rezygnacji,

c.     braku uczestnictwa w pracach Rady Klasowej lub Rady Rodziców przez okres trzech miesięcy, na wniosek Przewodniczącego Rady.

9.   W przypadku odwołania członka Rady Klasowej lub członka Prezydium Rady Rodziców, na tym samym zebraniu, na którym podjęto decyzję o odwołaniu, przeprowadzane są wybory uzupełniające.

IV.     OBOWIĄZKI CZŁONKA RADY KLASOWEJ I RADY RODZICÓW

Każdy członek Rady Klasowej i Rady Rodziców zobowiązany jest do:

a.   czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i podejmowanych pracach,

b.   przestrzegania przepisów prawa i uregulowań Statutu szkoły,

c.   składania informacji o realizacji przydzielonych mu zadań,

d.   realizowania, we współdziałaniu z wychowawcą klasy, Dyrektorem i innymi organami szkoły, prawomocnych uchwał Rady Klasowej lub Rady Rodziców także wtedy, gdy był nieobecny podczas ich podejmowania, był przeciw ich podjęciu lub zgłaszał do nich zastrzeżenia,

e.   nieujawniania spraw poruszonych na zebraniach, jeśli mogą one naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

V.          ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

Plenarne posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz w roku szkolnym, na wniosek Klasowych Rad Rodziców, Dyrektora szkoły lub Przewodniczącego Rady.

Zebrania Prezydium Rady Rodziców odbywają się przynajmniej dwa razy w semestrze. Posiedzenia są protokołowane, a protokoły przechowywane w szkole.

Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej odbywają się przed plenarnymi zebraniami Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może się także zbierać na wniosek Prezydium Rady Rodziców lub Rad Klasowych. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć formę pisemną i powinny być przedstawione osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

Formy i częstotliwość działania innych komisji i zespołów Rady wynikają z zadań, do realizacji których zostały powołane.

Ustala się dyżury Przewodniczącego Rady Rodziców (jego zastępców) w dni zebrań z rodzicami i w „dni otwarte”.

Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, przy udziale 1/3 składu Rady.

Rada Rodziców ustala wysokość składki od rodziców uczniów, proponuje także jej zróżnicowanie w sytuacji, gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców. Wprzypadku trudnej sytuacji materialnej ucznia, Rada Rodziców może zdecydować o obniżeniu składki lub zwolnieniu z niej, na wniosek rodzica lub wychowawcy.

Wydatkowanie środków Rady odbywa się na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego preliminarza wydatków na dany rok szkolny.

9.   Środki Rady Rodziców mogą być wydatkowane na następujące cele:

a.   finansowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć sportowych i artystycznych, na wniosek Dyrektora, nauczyciela lub grupy zainteresowanych uczniów,

b.   nagrody rzeczowe dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz na stypendia naukowe,

c.   finansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,

d.   pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,

e.   doposażenie pracowni przedmiotowych i renowację urządzeń sportowo –rekreacyjnych,

f.      zakup książek, pomocy dydaktycznych i urządzeń technicznych, wspomagających proces dydaktyczny,

g.   wydatki osobowe i rzeczowe, związane z działalnością Rady,

h.   w przypadku przekazania szkole przez Gminę niepełnych środków finansowych na prace remontowe i bieżące funkcjonowanie szkoły, Rada może pokryć część wydatków z własnych funduszy,

 i.   na inne cele, które Prezydium uzna za zasadne.

Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady ,zatrudnia się księgowego i administratora. Formę i wymiar zatrudnienia oraz płacę ustala i umowę zawiera Prezydium Rady. Zakres czynności i odpowiedzialności księgowego i administratora określają obowiązujące w tej materii przepisy.

Prezydium zakłada w banku rachunek w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów, a także ustala osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku.

Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych określają odrębne przepisy. Rada może przyjąć w tym zakresie szczegółową instrukcję, zgodną z tymi przepisami.

W celu rozstrzygnięcia szczególnie ważnych dla szkoły i jej uczniów kwestii, Rada Rodziców lub Dyrektor może zwołać ogólne zebranie rodziców uczniów szkoły:

a.   na pisemny wniosek 1/3 ogółu rodziców uczniów szkoły,

b.   na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady,

c.   na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców.

14.Ogólne zebranie rodziców uczniów szkoły, którego termin został podany z tygodniowym wyprzedzeniem do wiadomości rodziców przez ustne poinformowanie uczniów każdej klasy i wywieszenie komunikatu w budynku szkoły jest prawomocne, niezależnie od liczbyuczestniczących w nim rodziców.

VI.   ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN W REGULAMINIE RADY RODZICÓW

1.  Zmian regulaminu może dokonać Rada Rodziców w drodze uchwały.

2.   Z wnioskiem o zmianę regulaminu może wystąpić trzech członków Rady Rodziców lub Rady Klasowe co najmniej trzech klas.

3.   Regulamin i wszystkie jego zmiany są podawane do wiadomości wszystkich rodziców na zebraniach klasowych.

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej z napisem:

RADA RODZICÓW

przy

CIX Liceum Ogólnokształcącym

02 – 776 WARSZAWA

REGON 014909277

 

Wiadomości

Kontakt

  • CIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej
    ul.Warchałowskiego 4
    02-776 Warszawa
  • 022 643 57 56

Galeria zdjęć